1. Strona Główna
  2. O naszej szkole
  3. Biuletyn Informacji Publicznej
  4. Dokumenty szkolne
  5. Wydarzenia
  6. Dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia
  7. Po lekcjach
  8. Kontakt
  9. Rada Rodziców
  10. Mapa Serwisu
  11. RODO

Zaproszenie ofertowe

 

Nr sprawy: SP Grojec 341/P/1/2014    

Grojec dnia 4. 07.2014 r.                                                                   

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu

AL. Ogrodowa 2

32-615 Grojec

 

                Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych ze Stawów Grojeckich do Szkoły Podstawowej  Grojec  i uczniów z  Zaborza do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2014/2015”,  wybrano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 2

Cena stawki dziennej brutto przewozu: 826,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

 Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art.89 i jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w trybie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Nazwy , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 2

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 100 pkt.

Łączna punktacja przyznana ofercie: 100 pkt.

 

Oferta nr 2

Usługi Transportowe Przewóz Osób i Towarów

„TOWOS” Wiesław Tatarczuch

32-600 Oświęcim, ul. Zagrodowa 13/1

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa: 75,16 pkt.

Łączna punktacja przyznana ofercie: 75,16 pkt.

 

 

/-/ Joanna Wysogląd – dyrektor SP Grojec

 

 

 

 

 

 

 

Grojec: Przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych ze Stawów Grojeckich do Szkoły Podstawowej Grojec i uczniów z Zaborza do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 210542 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Grojcu , Al. Ogrodowa 2, 32-615 Grojec, woj. małopolskie, tel. 0-33 8428580, 828373, faks 0-33 8428373.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkolagrojec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przewóz uczniów i dzieci przedszkolnych ze Stawów Grojeckich do Szkoły Podstawowej Grojec i uczniów z Zaborza do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów i dzieci przedszkolnych (objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym) wraz z opiekunami ze Stawów Grojeckich do Szkoły Podstawowej w Grojcu ul. Al. Ogrodowa 2 i uczniów z Zaborza do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Oświęcimiu. Usługa dowozu i odwozu do w/w szkół będzie świadczona w dni przeprowadzania w nich zajęć i realizacji podstawy programowej w tym wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem zajęć.

2.      Trasy dowozu:

1)     Dowóz do SP Grojec (trasa dojazdu od strony Oświęcimia):

a)     przystanki:

-       Adolfin godz. 7:25

-       Zerwisko

-       Stare Stawy - sklep

-       przy ul. Radziwiłł

-       przy ul. Leśna Grobel

-       Grojec - Krzyżówka na ul. Czajki przy posesji nr 16a

-       na ulicy Czajki przy posesji nr 43

-       na ulicy Czajki przy posesji nr 63b

-       Tarniówka

-        Grojec – Szkoła

b)     odległość od pierwszego przystanku do szkoły wynosi ok. 11 km

c)     liczba dojeżdżających dzieci: ok. 88 (72 uczniów z SP Grojec i 16 dzieci z PS Grojec)

d)     ilość kursów dziennie: 2 tj. dowóz i odwóz

e)     odjazd dzieci spod SP w Grojcu od poniedziałku do piątku o godz. 15:00 (podstawienie autobusu 14:50 ) wg trasy:

-       Grojec szkoła

-       na ulicy Czajki przy posesji nr 16a

-        na ulicy Czajki przy posesji nr 43

-       na ulicy Czajki przy posesji nr 63b

-       Tarniówka

-       Grojec -Krzyżówka

-       przy ul. Leśna Grobel

-       przy ul.Radziwiłł

-       Stare Stawy - sklep

-       Zerwisko

-        Adolfin

2)     Dowóz do SP Nr 11 w Oświęcimiu

a)     trasa dowozu: ul. Słowackiego 2a (zatoczka SP 11)- Olszewskiego - Fabryczna - pod Borem - pod Dębem -Porębska - Zatorska - pętla osiedlowa (domki jednorodzinne) - Grojecka - Gościnna - pętla Zaborze - Gościnna - Grojecka - pod Górką - Słowackiego SP Nr 11 długość trasy: ok. 9,5 km

b)     trasa odwozu: ul. Słowackiego 2a (zatoczka SP 11)- Olszewskiego - Fabryczna - pod Borem - pod Dębem - Porębska - Zatorska - pętla osiedlowa (domki jednorodzinne) - Grojecka - Gościnna - pętla Zaborze długość trasy: ok.7,5 km

c)     ilość kursów dziennie: 3 tj. 1 kurs dowóz uczniów do SP Nr 11 w Oświęcimiu godz.7:20 ( rozpoczęcie kursu - zatoczka przy SP Nr 11) i 2 kursy odwozu uczniów z SP Nr 11 w Oświęcimiu do Zaborza godz. 12:40, 14;30

d)     ilość uczniów objętych przewozem ok. 100

e)     przystanki: przy posesji pod Borem 9 przy posesji Pod Dębem 19 i Pod Dębem 1 ul. Porębska - przystanek MZK i przy posesji Porębska 5 pętla osiedlowa (domki jednorodzinne) -przystanek MZK ul. Grojecka - 2 - przystanki MZK ul. Gościnna - 2 - przystanki MZK

3.      Usługa przewozu będzie świadczona środkiem transportu- autobusami dopuszczonymi do ruchu posiadającymi aktualne świadectwa przeglądu technicznego oraz ubezpieczenie OC umożliwiającymi bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami przewóz dzieci na poszczególnych trasach. Autobusy posiadać muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży.

4.      Opiekę nad dziećmi podczas dowozu ze Stawów Grojeckich do SP Grojec oraz w czasie ich odwozu zapewnia Szkoła Podstawowa w Grojcu, natomiast w przypadku dowozu uczniów z Zaborza do SP Nr 11 w Oświęcimiu i ich odwozu -Szkoła Podstawowa Nr 11 w Oświęcimiu.

5.      .Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwoływania kursów oraz zmiany godzin dowozu i odwozu po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą z trzydniowym wyprzedzeniem.

6.      Przewozy odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od zajęć z zastrzeżeniem ust. 7.

7.     

Pliki do pobrania:

formularz oferty.pdf (Rozmiar: 113144 bajtów)
oswiadczenie.pdf (Rozmiar: 100507 bajtów)
oswiadczenie.pdf (Rozmiar: 117762 bajtów)
wykaz narzedzi, wyposazenia.pdf (Rozmiar: 135861 bajtów)
SWIZ.pdf (Rozmiar: 343317 bajtów)
oswiadczenie -lista podmiotów.pdf (Rozmiar: 173230 bajtów)
istotne postanowienia umowy.pdf (Rozmiar: 144663 bajtów)