ลักษณนามหมุนวนสำหรับแร่ทองแดงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่